Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Đại lý thanh toán

Quý vị cung cấp dịch vụ trao đổi tiền tệ điện tử và quý vị đang mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình lên một cấp độ mới? Nếu vậy thì chúng tôi có một đề nghị đặc biệt dành riêng cho quý vị! JustMarkets cung cấp mối quan hệ đối tác dưới hình thức Đại lý Thanh toán cho các công ty cung cấp dịch vụ trao đổi tiền tệ.

Đại lý Thanh toán là loại hình quan hệ đối tác, trong đó đối tác sẽ phụ trách cung cấp các dịch vụ gửi tiền và rút tiền từ các tài khoản giao dịch của khách hàng JustMarkets thông qua chuyển khoản địa phương (Local transfer).

 • Các điểm mạnh của loại hình này là gì?

  • cơ sở khách hàng mới từ khách hàng JustMarkets hiện có;
  • lợi nhuận cao hơn do sự tăng trưởng của doanh thu tiền dịch vụ trao đổi;
  • tiền hoa hồng từ các giao dịch ký quỹ và rút tiền của khách hàng JustMarkets;
  • chia sẻ doanh thu đối với các lệnh giao dịch được thực hiện bởi các khách hàng thu hút được*;
  • đặt thông tin của dịch vụ trên trang web JustMarkets như phương thức gửi và rút tiền tại khu vực của quý vị.
 • Các yêu cầu đưa ra là gì?

  • sở hữu dịch vụ trao đổi tiền tệ riêng;
  • trang web hoạt động được ít nhất 6 tháng;
  • mong muốn làm việc, phát triển doanh nghiệp của quý vị và kiếm được tiền.
 • Bắt đầu như thế nào?

* Để nhận chia sẻ doanh thu cho các các lệnh giao dịch được thực hiện bởi các khách hàng thu hút được, quý vị cần đăng ký Khu vực cá nhân trên trang web của chúng tôi, mở tài khoản đối tác và đặt banner hoặc liên kết đối tác của công ty chúng tôi trên trang web của quý vị.